Badanie sprawozdań finansowych


Firma Audytorsko-Konsultingowa Bożena Trzeciakiewicz od 1984 roku zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych. Współpracujemy z kilkunastoma wykwalifikowanymi biegłymi rewidentami - specjalistami w wielu dziedzinach rachunkowości i podatków. Badanie każdego sprawozdania finansowego poprzedzone jest zawarciem stosownej umowy, z uwzględnieniem wymagań ustawy o biegłych rewidentach. Zakres rzeczowy badania uwzględnia specyfikę działalności firmy i jej otoczenia gospodarczego.

Każde badanie jest realizowane w czasie uzgodnionym ze Zleceniodawcą. Zauważone nieprawidłowości (o ile wystąpią) są zgłaszane przez biegłego na bieżąco w toku badania w celu wyeliminowania przypadków przekraczających kwotowy poziom istotności przyjętej dla badanego sprawozdania finansowego. Zapewniamy zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych podczas badania przez biegłego i podmiot audytorski (zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach i kodeksem etyki zawodowej).

Wynikiem badania sprawozdania finansowego są następujące dokumenty:

  1. OPINIA - zostaje wydana przez Firmę Audytorsko-Konsultingową Bożena Trzeciakiewicz - podmiot audytorski Nr 585 uprawniony do badania sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym przez ustawę o rachunkowości i standardy rewizji finansowej. Dokument ten ma charakter syntetyczny i jest adresowany nie tylko do organu ustawowo uprawnionego do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, ale również do aktualnych oraz potencjalnych inwestorów i kontrahentów jednostki badanej jako wiarygodne i rzetelne źródło informacji użytecznych przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Opinia bezstronnego i niezależnego biegłego rewidenta jest rezultatem przeprowadzonego badania prawidłowości (zgodności z obowiązującym prawem) oraz wiarygodności i rzetelności (zgodności ze stanem faktycznym wynikającym z dokumentacji źródłowej) sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych, na podstawie których zostało ono sporządzone, a także dowodów księgowych, stanowiących podstawę poczynionej ewidencji księgowej.
     
  2. RAPORT - jest ustawowo wymaganym uzasadnieniem i uzupełnieniem opinii wyrażonej przez niezależnego i bezstronnego biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym i wynika ze zgrmadzonej oraz opracowanej w toku badania dokumentacji rewizyjnej. Od wielu lat stosujemy wewnętrzną weryfikację ustaleń poczynionych w toku badania sprawozdań finansowych, szczególnie w zakresie prawidłowości wnioskowania i zastosowanego postępowania porewizyjnego, której dokonuje inny niezależny i bezstronny biegły rewident. Ustawa o rachunkowości wymaga, aby informować w raporcie (a w razie potrzeby także w opinii) o stwierdzonych podczas badania:
    • poważnych zagrożeniach dla kontynuacji działalności przez jednostkę,
    • istotnych naruszeniach przez jednostkę przepisów prawa, statutu lub umowy spółki.
 
Na życzenie zleceniodawcy biegły rewident uczestniczy w posiedzeniu organów badanej jednostki oraz uzasadnia stanowisko wyrażone w opinii i raporcie

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!